Tổ chức nhà trường

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG NHÀ TRƯỜNG


TO CHUC

* CHI BỘ ĐẢNG:

STT Ảnh Họ và Tên Thông Tin
1 t.Nghĩa  Ngô Trung Nghĩa Ngày sinh: 13/11/1967

Chức vụ: Bí thư chi bộ

Trình độ chuyên môn: ĐH Tiểu học

2  Chưa có tên Triệu Thị Huê Ngày sinh: 20/08/1965

Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ

Trình độ chuyên môn: ĐH Lý – KT

* BAN GIÁM HIỆU:

STT Ảnh Họ và Tên Thông Tin
1  t.Nghĩa Ngô Trung Nghĩa Ngày sinh: 13/11/1967

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Trình độ chuyên môn: ĐHTH

2  Chưa có tên Triệu Thị Huê Ngày sinh: 20/08/1965

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Trình độ chuyên môn: ĐH Lý – KT

* CÔNG ĐOÀN:

STT Ảnh Họ và Tên

Thông Tin

1 Trần Văn Hiền Ngày sinh: 12/08/1962

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn

Trình độ chuyên môn: 10+2TD

2 Vũ Thị Năm Ngày sinh: 31/08/1963

Chức vụ: Chủ nhiệm UB kiểm tra

Trình độ chuyên môn: CĐTH

3

Phạm Thị Tỉnh Ngày sinh: 07/07/1963

Chức vụ: Ban nữ công

Trình độ chuyên môn: ĐHTH

* ĐOÀN THANH NIÊN:

STT Ảnh Họ và Tên Thông Tin
1 Trần Văn Nghiêm Ngày sinh: 03/10/1983

Chức vụ: Bí thư đoàn

Trình độ chuyên môn: CĐ TD – Sinh

2 Trần Thị Thoa Ngày sinh: 18/10/1982

Chức vụ: Phó bí thư đoàn

Trình độ chuyên môn: ĐH ngoại ngữ

 

* TỔ 1:

STT

Ảnh Họ và Tên

Thông Tin

1 Nguyễn Thị Hòa Ngày sinh: 10/10/1965

Chức vụ: Tổ trưởng

Trình độ chuyên môn: CĐ Tiểu học

2 Phạm Thị Tỉnh Ngày sinh: 07/07/1963

Chức vụ: Giáo Viên

Trình độ chuyên môn:ĐH Tiểu học

3 Phạm Thị Thu Ngày sinh: 02/04/1967

Chức vụ: Giáo Viên

Trình độ chuyên môn: ĐH Tiểu học

4 Bùi Thị Luận Ngày sinh: 09/10/1964

Chức vụ: Giáo Viên

Trình độ chuyên môn: CĐ Tiểu học

5    Vũ Thị Hồng  Mai  Ngày sinh: 24/12/1989

Chức vụ: Giáo Viên

Trình độ chuyên môn: CĐ Tiểu học

6     Vũ Đức Lượng Ngày sinh: 08/01/1980

Chức vụ: Giáo Viên mĩ thuật

Trình độ chuyên môn: ĐH Mĩ thuật

 

*TỔ 2 + 3:

STT Ảnh Họ và Tên Thông Tin
1 Nguyễn Thị Là Ngày sinh: 09/06/1971

Chức vụ: Tổ trưởng

Trình độ chuyên môn: ĐH Tiểu học

2 Đoàn.T.Thanh Hương Ngày sinh: 07/05/1973

Chức vụ: Tổ phó

Trình độ chuyên môn: CĐ Tiểu học

3 Nguyễn Thị Thúy Ngày sinh: 02/06/1973

Chức vụ: Giáo Viên lớp 3

Trình độ chuyên môn: CĐ Tiểu học

4 Vũ Thị Kim Yến Ngày sinh: 30/11/1966

Chức vụ: Giáo Viên lớp 3

Trình độ chuyên môn: 12 + 2

5   Phạm Thị Lan  Ngày sinh: 05/10/1975

Chức vụ: Giáo Viên lớp 3

Trình độ chuyên môn: CĐ Tiểu học

   Nguyễn Thị Liên Ngày sinh: 12/01/1975

Chức vụ: Giáo Viên lớp 3

Trình độ chuyên môn: CĐ Tiểu học

7 Vũ Thị Hằng Ngày sinh: 24/06/1963

Chức vụ: Giáo Viên lớp 2

Trình độ chuyên môn: ĐH Tiểu học

8 Vũ Thị Ngọc Ngày sinh: 07/10/ 1975

Chức vụ: Giáo Viên lớp 2

Trình độ chuyên môn: CĐ Tiểu học

9 Vũ Thị Yến Ngày sinh: 15/12/1971

Chức vụ: Giáo Viên lớp 2

Trình độ chuyên môn: CĐ Tiểu học

10 Nguyễn Thị Ninh Ngày sinh:12/11/1970

Chức vụ: Giáo Viên lớp 2

Trình độ chuyên môn: CĐ Tiểu học

11 Mai Văn Tường Ngày sinh: 20/01/1959

Chức vụ: Giáo Viên thể dục

Trình độ chuyên môn: CĐSP

12 Nguyễn Văn Hoạt Ngày sinh: 15/04/1978

Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc

Trình độ chuyên môn: ĐH Âm nhạc

13 Vũ.T.Quỳnh Dung Ngày sinh:16/07/1987

Chức vụ: Giáo viên Tin học

Trình độ chuyên môn: CĐ CNTT

14 Lê Thị Hương Ngày sinh:

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

 * TỔ 4 + 5:

STT Ảnh Họ và Tên

Thông Tin

1 Trần Văn Hiền Ngày sinh: 12/08/1962

Chức vụ: Tổ trưởng

Trình độ chuyên môn: 10+2TD

2 Nguyễn Thị Hiền Ngày sinh: 28/07/1971

Chức vụ: Tổ phó

Trình độ chuyên môn: CĐ Tiểu học

3 Mai Thị Loan Ngày sinh: 08/03/1977

Chức vụ: Giáo Viên lớp 5

Trình độ chuyên môn: ĐH Tiểu học

4 Nguyễn Thị Hạt Ngày sinh: 07/11/1976

Chức vụ: Giáo Viên lớp 5

Trình độ chuyên môn: CĐ Tiểu học

5   Đoàn Thị Điểm  Ngày sinh: 16/07/1975

Chức vụ: Giáo Viên lớp 5

Trình độ chuyên môn: CĐ Tiểu học

  Vũ Thị Năm Ngày sinh: 31/08/1963

Chức vụ: Giáo Viên lớp 4

Trình độ chuyên môn: CĐ Tiểu học

7 Vũ Thị Hồng Ngày sinh: 24/11/1975

Chức vụ: Giáo Viên lớp 4

Trình độ chuyên môn: CĐ Tiểu học

8 Nguyễn Thị Thanh Ngày sinh: 01/09/1978

Chức vụ: Giáo Viên lớp 4

Trình độ chuyên môn: CĐ Tiểu học

9 Phạm Thùy Linh Ngày sinh: 23/06/1993

Chức vụ: Giáo Viên lớp 4

Trình độ chuyên môn: CĐ Tiểu học

10 Cao.T.Phương Lan Ngày sinh: 21 – 03 – 1984

Chức vụ: Giáo Viên Tin học

Trình độ chuyên môn: CĐ CNTT

11 Trần Văn Nghiêm Ngày sinh:03/10/1983

Chức vụ: Giáo Viên Thể dục

Trình độ chuyên môn: CĐ TD – Sinh

12 Trần Thị Thoa Ngày sinh: 18/10/1982

Chức vụ: Giáo Viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn: ĐH ngoại ngữ

13 Phạm văn Thảo Ngày sinh: 05/03/1981

Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc

Trình độ chuyên môn: ĐH Âm nhạc

14 Vũ Thị Hồng Lý Ngày sinh: 22/10/1990

Chức vụ: Giáo viên Tiếng anh

Trình độ chuyên môn: ĐH ngoại ngữ

* TỔ VĂN PHÒNG:

STT Ảnh Họ và Tên Thông Tin
1 Trần Thị Tài Ngày sinh:07/05/1971

Chức vụ: Tổ trưởng

Trình độ chuyên môn: TC Kế toán

2 Trần Thị Ngoan Ngày sinh: 01/10/1985

Chức vụ: NV văn phòng

Trình độ chuyên môn: CĐ

3 Nguyễn.T.Thanh Xuân Ngày sinh:

Chức vụ: Thủ quỹ

Trình độ chuyên môn: TC Văn thư

 

Nguồn tin: TH Nam Dương