THÔNG BÁO KẾT QUẢ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC NĂM 2020- 2021

Tháng Bảy 22, 2021 8:08 sáng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH NAM DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  15    /TB-KQXLVC            Nam Trực, ngày 21 tháng 07 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021

 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Văn bản số 2337/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Công văn số 132/PGDĐT-TCCB ngày 13/5/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực về việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Trên cơ sở phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng và kết quả công tác năm học 2020-2021 của viên chức và biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức năm 2020-2021.

Trường Tiểu học Nam Dương thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng của Hiệu trưởng như sau:

STT

Họ và tên Chức vụ

Kết quả xếp loại

1 Trần Thị Thanh Mai Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
2 Mai Thị Loan Tổ trưởng tổ 1 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
3 Vũ Thị Hồng Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
4 Trần Văn Hiền Tổ trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
5 Nguyễn Thị Liên Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
6 Trần Văn Ngiêm Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
7 Trần Thị Thoa Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
8 Vũ Thị Dịu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
9 Vũ Thị Thu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
10 Vũ Thị Trang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
11 Vũ Thị Hồng Mai Tổ phó tổ 1 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
12 Vũ Thị Ngọc Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
13 Đoàn Thị Thanh Hương Tổ phó tổ 2 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
14 Vũ Thị Yến Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
15 Nguyễn Thị Ninh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
16 Vũ Thị Kim Yến Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
17 Nguyễn Thị Là Tổ trưởng tổ 2+3 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
18 Nguyễn Thị Thuý Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
19 Nguyễn Thị Điểm Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
20 Phạm Thị Lan Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
21 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
22 Nguyễn Thị Hiền Tổ phó tổ 4+5 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
23 Phạm Thuỳ Linh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
24 Nguyễn Minh Hạt Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
25 Nguyễn Văn Hoạt Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
26 Phạm Văn Thảo Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
27 Vũ Đức Lượng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
28 Trần Thị Quyên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
29 Nguyễn Thị Hồng Lý Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
30 Khương Thị Nhung Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
31 Vũ Thị Quỳnh Dung Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
32 Cao Thị Phương Lan Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
33 Nguyễn Thị Thanh Xuân Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
34 Phạm Thị Hạnh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
35 Trần Thị Nga Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

Nơi nhận:Phòng GD&ĐT huyện ;– Phòng Nội vụ huyện;

– Cổng thông tin điện tử trường;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Vũ Xuân Bình