Nội dung ôn tập môn tiếng anh cho HS trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh covid 19

Tháng Ba 30, 2020 10:47 sáng

https://www.youtube.com/watch?v=CMu-H7qFMH4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0PfvsJvIWRaaC36CLWR72CNj4fmTpABWJIZNMIjfsMVqu2sDM3WT8KDKo

Cách giới thiệu một người, một vật – GV: Trần Thị Thoa

https://www.youtube.com/watch?v=_WiZXOAVB0k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR12FrWpwv-QS4HXagj84wWAHZlfP4JvNufL0BlljFE9TMmqdvIuxWxl7sw

Ôn tập Mẫu câu nói về khả năng – GV: Nguyễn Thị Hồng Lý

https://www.youtube.com/watch?v=c7pxI7Ok3ac&feature=share&fbclid=IwAR16k3-a8hWd-9dtGnvPrjJX3UKoxiS2TvTpMK6e-rRGjBzo_XINPAd1LhQ

Một số lỗi phát âm trong tiếng anh – GV: Khương Thị Nhung